Hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non học kì II năm học 2019 – 2020

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________ _____________________________________

 

Số: 467 /SGDĐT-GDMN Đồng Tháp, ngày 7  tháng 5 năm 2020
V/v hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non học kì II năm học 2019 – 2020  
   
Kính gửi: Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Nhằm đảm bảo cho trẻ mầm non hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (GDMN) học kỳ II và kết thúc năm học đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDMN trên địa bàn thực hiện những nội dung sau:

  1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 388/SGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Công văn số 1268/BGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

– Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng chống dịch Covid-19:

+ Yêu cầu giáo viên lựa chọn và hướng dẫn cha mẹ trẻ tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình GDMN; các nội dung, hình thức hoạt động cho trẻ em cần đảm bảo yêu cầu về giáo dục và an toàn;

+ Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ trẻ tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một.

– Khi trẻ đến trường trở lại:

+ Hoàn thành chương trình GDMN học kỳ II vào ngày 10 tháng 7 năm 2020.

+ Kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

+ Xét công nhận hoàn thành chương trình GDMN trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

+ Chương trình học kỳ II có 17 tuần thực học và các hoạt động khác. Hiện tại, các trường đã thực hiện xong 02 tuần, còn lại 15 tuần thực học. Khi vào học lại từ ngày 11/5/2020 đến 10/7/2020 còn 09 tuần thực học để hoàn thành các chương trình.

Trong thời gian này, các đơn vị điều chỉnh kế hoạch năm học thực hiện chương trình GDMN như: Lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ em trong lớp, giúp trẻ em đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình GDMN.

Riêng đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi: Dựa vào chương trình GDMN lựa chọn nội dung cốt lõi, cần thiết, ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tốt cho trẻ em có tâm thế tốt để vào học lớp Một; đảm bảo trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học.

  1. Theo dõi, đánh giá thường xuyên sự phát triển của trẻ và xem xét các mục tiêu của chương trình, kết quả mong đợi để có kế hoạch tổ chức hướng dẫn hoạt động phù hợp với sự phát triển của cá nhân trẻ và của nhóm/lớp.
  2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở GDMN với gia đình và cộng đồng để chăm sóc, giáo dục trẻ em tốt nhất.
  3. Một số gợi ý thực hiện việc giãn cách

Các cơ sở GDMN cần xây dựng phương án bố trí giãn cách phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Tổ chức cho trẻ ăn: bố trí xen kẻ thời gian giữa các độ tuổi, tận dụng tất cả các khoảng không gian để bố trí chỗ ăn cho trẻ.

Tổ chức cho trẻ ngủ: tận dụng các phòng trống để bố trí chỗ ngủ cho trẻ nhưng phải đảm bảo an toàn ( phải mắc mùng, không bố trí ngủ ở những nơi mưa tạt, gió lùa).

Hiệu trưởng các trường điều tiết số cháu trong từng nhóm/lớp phù hợp, bố trí các hoạt động lệch giờ giữa các nhóm, lớp, …).

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng GDMN) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
– GĐ, các Phó GĐ Sở GDĐT (để b/c);  
– Lưu: VT, P, 03b.  
   
   
   
  Nguyễn Minh Tâm