Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS

1
UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 505/HD-PGDĐT Tháp Mười, ngày 24 tháng 7 năm 2019
HƯỚNG DẪN
Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020
của ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS
Căn cứ công văn số 51/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Đồng Tháp về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học
2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tháp Mười hướng dẫn các
trường thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau:
Phần I
KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC
I. Ngày tựu trường và khai giảng năm học
1. Tựu trường
– Cấp tiểu học, THCS ngày 19 tháng 8 năm 2019.
– Mầm non ngày 26 tháng 8 năm 2019.
2. Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường”: Có Công văn hướng dẫn riêng.
3. Khai giảng năm học
Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các trường TH&THCS tổ chức
khai giảng lúc 07 giờ 30 ngày thứ Năm, 05 tháng 9 năm 2019.
II. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ; kết thúc năm học
1. Học kỳ I
TT Thời gian
Ngành học
mầm non
Cấp tiểu học Cấp THCS
1 Thời gian bắt đầu 03/9/2019 26/8/2019 26/8/2019
2 Thời gian kết thúc 03/01/2020 03/01/2020 04/01/2020
3
Số tuần thực học
và kiểm tra định kỳ
18
18 tuần thực học v
01 tuần kiểm tra
định kỳ cuối kỳ
19 tuần thực học
và kiểm tra định kỳ
cuối kỳ
4 Thời gian còn lại x x
Các hoạt động
giáo dục khác v
sơ kết học kỳ I
2. Học kỳ II
TT Thời gian Mầm non Cấp tiểu học Cấp THCS
1 Thời gian bắt đầu 06/01/2020 06/01/2020 06/01/2020
2 Thời gian kết thúc 22/5/2020 22/5/2020 30/5/2020
2
TT Thời gian Mầm non Cấp tiểu học Cấp THCS
3
Số tuần thực học
và kiểm tra định kỳ
17
17 tuần thực học
và 01 tuần kiểm
tra định kỳ
18 tuần thực học
và kiểm tra định kỳ
4 Thời gian còn lại x x
Các hoạt động
giáo dục khác
3. Kết thúc năm học: MN, TH, THCS kết thúc trước ngày 31/5/2020.
Phần II
CÁC HỘI THI TRONG NĂM
I. Các hội thi bắt buộc tham gia
1. Ngành học mầm non
TT Tên hội thi
Thời gian tổ chức hội thi Ghi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh chú
1
Ngày hội giao lưu của bé v
Hội khỏe măng non
Do trường
quy định
4/2019 5/2020
2 Giáo viên dạy giỏi 11 và 12/2019 02 và 3/2020
2. Cấp tiểu học
TT Tên hội thi
Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1 Ngày hội giao lưu học sinh tiểu học
Do trường
quy định
10/2019 01/2020
3. Cấp trung học cơ sở
TT Tên hội thi
Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp quốc gia
1 Khoa học kỹ thuật
Do trường
quy định
10/2019 11/2019
2 Giáo viên dạy giỏi 11/2019 01 và 02/2020
3 Học sinh giỏi lớp 9 01/2020 29/3/2020
II. Các hội thi khuyến khích tham gia
1. Cấp tiểu học
TT Tên hội thi
Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1 Hùng biện tiếng Anh
Do trường
quy định
12/2019 01/2020
2 Giao lưu viết chữ đẹp cho giáo viên và học sinh 3/2020 X
3 Tin học trẻ 3/2020 6/2020
2. Cấp THCS
TT Tên hội thi
Thời gian tổ chức hội thi
Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
1
Ngày hội giao lưu tuyên truyền phòng chống
HIV/AIDS và ma túy cho GV và HS THCS Do trường
quy định
10/2019 11/2019
2 Hùng biện tiếng Anh 12/2019 01/2020
3 Tin học trẻ 3/2020 6/2020
3
Phần III
CÁC KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM HỌC
I. Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ
1. Học kỳ I
TT Cấp học Thời gian Ra đề kiểm tra
1 Cấp tiểu học
30/12/2019 –
03/01/2020
Phòng GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng
2 Cấp THCS 23-28/12/2019 Phòng GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng
2. Học kỳ II
TT Cấp học Thời gian Ra đề kiểm tra
1 Cấp tiểu học 18-22/5/2020 Phòng GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng
2 Cấp THCS 04-09/5/2020 Phòng GDĐT có văn bản hướng dẫn riêng
III. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiểu học
và xét tốt nghiệp cấp THCS
– Xét hoàn thành chương trình giáo dục MN, TH: trước 31/5/2020.
– Xét tốt nghiệp THCS: trước ngày 20/5/2020.
IV. Tuyển sinh lớp 6, lớp 10 và lớp 10 chuyên năm học 2020-2021
– Tuyển sinh lớp 6 hoàn thành trước ngày 30/6/2020.
– Tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên hoàn thành trước ngày 20/6/2020.
Phần IV
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
I. Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục môi trường; giáo dục giới tính, sức
khỏe sinh sản vị thành niên; giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm,…
Thực hiện thường xuyên trong năm học. Tích hợp vào nội dung chương
trình giảng dạy các môn học; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải
nghiệm sáng tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
II. Giáo dục thể chất; công tác y tế học đường
1. Giáo dục thể chất
Các giải thể thao học sinh sẽ có Công văn hướng dẫn cụ thể.
2. Công tác y tế học đường
Triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT và phù hợp với thực
tế các cơ sở giáo dục.
III. Sinh hoạt chủ điểm
Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học và hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp,
cơ quan chức năng, Hiệu trưởng các đơn vị quyết định tổ chức sinh hoạt chủ điểm
kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
4
Phần V
CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM
Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo Luật Lao động và các quy định tại văn
bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ
bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.
Tùy theo thực tế địa phương, đơn vị, Trưởng phòng GDĐT quyết định ngày
nghỉ cuối học kỳ (01 ngày).
Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể
được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể v
kế hoạch thời gian năm học của các đơn vị.
Phần VI
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
I. Báo cáo sơ kết học kỳ I
– Các trường gửi về Phòng GDĐT: trước ngày 06/01/2020.
II. Báo cáo tổng kết năm học
– Các trường gửi về Phòng GDĐT: trước ngày 05/6/2020.
Phần VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các trường TH&THCS trong
huyện căn cứ hướng dẫn này xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung và triển
khai thực hiện nhiệm vụ năm học đạt hiệu quả.
II. Các Bộ phận của Phòng GDĐT dựa vào nội dung văn bản này xây dựng
kế hoạch và vận dụng các giải pháp thích hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ
năm học 2019-2020 đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối
với ngành học mầm non, cấp tiểu học và cấp THCS trên địa bàn huyện Tháp Mười.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các trường
liên hệ Phòng GDĐT, thông qua Tổ Nghiệp vụ – Kiểm tra chuyên môn để trao đổi
và thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
– UBND huyện (thay báo cáo);
– LĐ Phòng (để biết);
– UBND các xã, thị trấn (để biết);
– Các trường MN, TH, THCS
và các trường TH&THCS (thực hiện).
– Tổ trưởng các Tổ Phòng GD (thực hiện);
– Lưu: VT, NV. H, Kh, Ch, Ng, Ph.
Lê Ngọc Ảnh