Kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________                      ________________________________________

 

Số:504/KH- PGDĐT Tháp Mười, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019

và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020

___________

 

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tháp Mười về việc Kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch thực hiện Ngày  toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020 như sau:

  1. Kết quả huy động học sinh đến trường năm 2018 (năm học 2018-2019)
  2. Ngành học Mầm non: Tỷ lệ huy động nhà trẻ là 35,43% vượt chỉ tiêu kế hoạch là 5,09%, (cao hơn năm trước là 4,28%), tỷ lệ huy động trẻ 03 đến 05 tuổi vào mẫu giáo là 92,09% vượt chỉ tiêu kế hoạch là 5,06% (thấp hơn năm trước là 1,80%), tỷ lệ huy động trẻ 05 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%, bằng với năm trước.
  3. Cấp Tiểu học: Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt 100%, vượt chỉ tiêu kế hoạch là 0,09%.
  4. Cấp THCS: Tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt 99,87% 99,85%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 1,87% và cao hơn năm học trước là 0,02%.
  5. Kế hoạch huy động học sinh đến trường và chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020

2.1. Thời gian thu nhận học sinh lớp 1

Từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019 (tùy theo tình hình thực tế địa phương và các trường hợp cụ thể các trường có thể linh hoạt thời gian thu nhận học sinh lớp 1 nhưng vẫn đảm bảo thời gian cho các em đến trường và thực học vào đầu năm học). Riêng, đối với Trường TH Dương Văn Hòa thời gian thu nhận học sinh lớp 1 có thể sớm hơn do nhà trường quy định để xét duyệt thu nhận học sinh vào học tại trường.

2.2. Thời gian huy động học sinh đến trường áp dụng cho ngành học mầm non, tiểu học, THCS

Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019. Đối với các trường hợp cá biệt các trường có thể huy động học sinh đến hết ngày 13/9/2019; thời gian này chốt số liệu huy động đối với các trường tiểu học, THCS. Riêng đối với các cơ sở giáo dục mầm non thời gian huy động trẻ đến trường xuyên suốt trong năm học và chốt số huy động theo từng thời điểm.

2.3. Thời gian tựu trường

Ngành học mầm non: Ngày 26/8/2019.

Cấp tiểu học, THCS: Ngày 19/8/2019.

2.4. Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường”

Ngành học Mầm non: Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019.

Cấp tiểu học, THCS: Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019.

Nội dung: Sắp xếp biên chế lớp; sinh hoạt nội quy; các quy định của nhà trường, các hoạt động giáo dục kỹ năng cho học sinh…và thực hiện các công việc chuẩn bị cho năm học mới.

2.5. Thời gian thực dạy

Ngành học Mầm non: bắt đầu từ ngày 03/9/2019.

Cấp Tiểu học, THCS: bắt đầu từ ngày 26/8/2019.

2.6. Khai giảng năm học 2019 – 2020

Các cơ sở giáo dục mầm non, cấp tiểu học, THCS tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 lúc 07 giờ 30 ngày thứ Năm, ngày 05 tháng 9 năm 2019.

  1. Chỉ tiêu huy động học sinh đến trường năm 2019 (năm học 2019-2020)

3.1. Huy động học sinh đến trường

TT Bậc học Đối tượng Chỉ tiêu Ghi chú
1 Mầm non Nhà trẻ > 31,73%  
Mẫu giáo 3-5 tuổi > 90,32%  
Mẫu giáo 5 tuổi > 100,0%  
2 Tiểu học Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 > 99,93%  
Toàn cấp học > 99,91%  
3 THCS Học sinh đầu cấp (lớp 6) > 99,50%  
Toàn cấp học > 99,50%  

 

Các trường Mầm non căn cứ số liệu điều tra dân số năm 2019 để liên hệ với địa phương lấy số liệu, danh sách trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn quản lý để huy động trẻ đến trường năm học 2019-2020 và trên cơ sở số liệu điều tra dân số năm 2019 của địa phương để tính tỷ lệ huy động học sinh đến trường theo xã, thị trấn.

Các trường Tiểu học, TH&THCS căn cứ số liệu điều tra dân số năm 2019 để liên hệ địa phương lấy số liệu, danh sách trẻ 6 tuổi trên địa bàn quản lý để huy động trẻ vào lớp 1 năm học 2019-2020 và trên cơ sở số liệu điều tra dân số năm 2019 của địa phương để tính tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi đến trường theo xã, thị trấn.

(có phụ lục số liệu điều tra dân số năm 2019 kèm theo)

 

3.2. Giáo dục hòa nhập: Các trường huy động tối đa trẻ khuyết tật, nhóm trẻ thiệt thòi đến trường học hòa nhập.

3.3. Huy động học sinh bỏ học những năm trước: Đối với các trường THCS, Trường TH&THCS cần quan tâm và có giải pháp phù hợp để vận động học sinh bỏ học những năm trước đến trường vào đầu năm học 2019-2020.

Chỉ tiêu huy động học sinh đến trường cụ thể cho từng xã, thị trấn có kèm theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Văn hóa – Xã hội năm 2019.

  1. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với các Bộ phận Phòng GDĐT

Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Phòng về các giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 của UBND Huyện đạt hiệu quả.

Tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả huy động học sinh đến trường của các trường để kịp thời tham mưu với lãnh đạo có biện pháp chấn chỉnh những hạn chế và tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt.

Giao cho Tổ Nghiệp vụ – Kiểm tra chuyên môn thực hiện các công việc sau:

– Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện huy động học sinh đến trường đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

– Cung cấp cho các trường các loại biểu mẫu thống kê, báo cáo theo quy định.

– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các trường tổ chức triển khai thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020.

– Tổng hợp tình hình, thống kê báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo Phòng, UBND Huyện và Sở GDĐT kịp thời, chính xác.

4.2. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các trường TH&THCS

– Phòng GDĐT giao cho Hiệu trưởng trường THCS thuộc trung tâm xã, thị trấn làm đầu mối trong công tác tham mưu, đề xuất UBND cấp xã, thị trấn phân tuyến huy động học sinh đến trường, xây dựng Kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 và thành lập Ban chỉ đạo huy động học sinh đến trường ở cấp xã, thị trấn theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện; tổ chức tuyên truyền, thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh biết về thời gian, thủ tục hồ sơ thu nhận học sinh đầu cấp, thời gian tựu trường, thực học và khai giảng năm học mới; đặc biệt tuyên truyền, phổ biến đến người dân biết các chế độ chính sách (theo các văn bản quy định hiện hành còn hiệu lực) đối với học sinh thuộc diện con thương binh, liệt sĩ, con gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật và nhóm trẻ thiệt thòi để phụ huynh an tâm cho con em đến trường.

– Các trường thành lập Ban chỉ đạo huy động học sinh đến trường năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019.

– Tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ 5 tuổi, 6 tuổi trong địa bàn quản lý và học sinh cũ năm học 2018-2019 có nguy cơ bỏ học để tham mưu với UBND xã, thị trấn chỉ đạo các Ban ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với nhà trường huy động học sinh đến lớp, ngăn chặn ngay từ đầu các đối tượng có nguy cơ bỏ học, không đến trường, tránh tình trạng học sinh bỏ học rồi mới tổ chức vận động trở lại sẽ gặp khó khăn và tốn kém hơn.

– Các trường thực hiện tuyển sinh lớp 1, lớp 6 đúng quy định và theo phân tuyến đã quy định của địa phương, lưu ý không phát sinh thêm hồ sơ thủ tục hoặc gây khó khăn, phiền hà cho phụ huynh. Đối với các trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Mỹ An thực hiện tuyển sinh lớp 1 theo phân tuyến tuyển sinh, đối tượng, thủ tục tuyển sinh như năm học 2019-2020 đã được Phòng GDĐT và UBND thị trấn Mỹ An thống nhất, chỉ đạo thực hiện.

– Các trường THCS tích cực phối hợp chặt chẽ với các trường THPT, Trường Trung cấp nghề – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện để thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Đặc biệt, các trường lập danh sách, nắm chặt đối tượng, địa chỉ, điều kiện và hoàn cảnh gia đình của các em học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020 để hỗ trợ các trường THPT, Trường Trung cấp nghề – Giáo dục thường xuyên huy động tối đa học sinh đến trường học các lớp giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

–  Cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mượn sách giáo khoa và dụng cụ học tập miễn phí kịp thời ngay từ đầu năm học. Tham mưu với UBND xã, thị trấn, Phối hợp với Hội khuyến học của xã, thị trấn, Hội khuyến học huyện và các Ban ngành Đoàn thể địa phương để hỗ trợ, giúp đỡ học sinh thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh đến trường, thực hiện tốt chủ trương “Ba đủ”, không vì lý do học sinh thiếu cặp sách, quần áo hoặc dụng cụ học tập mà không đến trường hoặc bỏ học.

– Hoàn thành các công trình sửa chữa, duy tu cơ sở vật chất, cải tạo môi trường khang trang, sạch đẹp, sắp xếp thư viện, trang thiết bị dạy học… trước ngày tựu trường để chuẩn bị đón các em đến lớp và sẵn sàng phục vụ cho hoạt động dạy – học ngay từ tiết học đầu tiên.

– Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú: Các trường tận dụng tối đa quỹ phòng học thừa để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, tổ chức bán trú (Ví dụ: Trường thừa 01 buổi của 01 phòng học vẫn tổ chức dạy 2 buổi/ ngày cho 02 lớp, lớp thứ nhất học ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, lớp thứ hai học ngày thứ Năm, thứ Sáu…), huy động tối đa học sinh tham gia học 2 buổi/ngày, ưu tiên dạy 02 buổi/ngày cho học sinh lớp 1 và lớp 5. Đối với các trường trọng điểm, có điều kiện tổ chức các lớp bán trú và thực hiện ngay từ đầu năm học.

– Tổ chức nghiêm túc công tác bàn giao học sinh giữa các giáo viên chủ nhiệm lớp cũ và mới, giữa các trường từ cấp học dưới lên cấp học trên. Hiệu trưởng các trường chủ trì và kiểm tra chặt chẽ công tác bàn giao học sinh. Hồ sơ bàn giao phải được nhà trường và các giáo viên lưu trữ và sử dụng có hiệu quả (có biểu mẫu kèm theo), thời gian bàn giao do Hiệu trưởng ấn định, đối với bàn giao giữa hai cấp học thì do Hiệu trưởng của hai trường thống nhất. Riêng, đối với cấp tiểu học tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh đúng theo quy định tại Điều 15, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GDĐT (thời gian bàn giao của các cấp học thực hiện trước ngày thực dạy tiết đầu tiên 01 tuần).

– Các trường tổ chức sinh hoạt học tập Điều lệ trường, nội quy, quy chế làm việc của nhà trường, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Sở, Phòng GDĐT trong năm học mới cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường.

– Các trường tiểu học, THCS và các trường TH&THCS tổ chức sắp xếp biên chế lớp ngẫu nhiên (chia học sinh/lớp theo ngẫu nhiên), không tổ chức lớp chuyên, lớp chọn, Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng trực tiếp sắp xếp biên chế lớp và phân công giáo viên theo chức năng quản lý, quyền hạn được quy định trong Điều lệ trường học.

– Phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên phải phù hợp với trình độ đào tạo nhằm phát huy tối đa năng lực cá nhân để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong phân công Hiệu trưởng các trường cần lưu ý: Đối với cấp tiểu học những giáo viên dạy giỏi, viết chữ đẹp, có kinh nghiệm và tâm huyết nghề nghiệp ưu tiên phân công dạy lớp 1 và lớp 5, giáo viên được phân công dạy lớp 1 năm học 2019-2020 tuổi đời dưới 50 tuổi để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với cấp THCS những giáo viên dạy giỏi, có kinh nghiệm và tâm huyết nghề nghiệp ưu tiên phân công dạy lớp 6 và lớp 9. Đối với các giáo viên trong những năm qua giảng dạy ở khối lớp mà chất lượng còn thấp thì Hiệu trưởng mạnh dạn phân công giảng dạy khối lớp khác phù hợp với năng lực chuyên môn để đạt được hiệu quả cao hơn. Giáo viên làm Tổ trưởng chuyên môn trong những năm qua chưa đạt hiệu quả thì Hiệu trưởng mạnh dạn bổ nhiệm giáo viên khác có năng lực làm Tổ trưởng chuyên môn để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn trong đơn vị.

– Các trường sắp xếp thời khóa biểu khoa học, hợp lý, không tập trung các môn cơ bản, các môn năng khiếu trong một buổi dạy (hoặc ngày dạy) hoặc dồn tiết cho giáo viên, cần cân đối hài hòa giữa các hoạt động học tập, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và vui chơi giải trí. Tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, cường độ, tinh thần thoải mái cho học sinh học tập và giáo viên giảng dạy. Đối với các trường THCS sắp xếp thời khóa biểu cần lưu ý thời gian hoạt động của Hội đồng bộ môn.

– Thực hiện các khoản thu đầu năm học 2019-2020 đúng theo các văn bản quy định hiện hành còn hiệu lực, tuyệt đối không thu các khoản ngoài quy định.

– Đầu năm học, tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường để trao đổi, thông tin, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và nhiệm vụ năm học 2019-2020 cho phụ huynh biết để được đồng tình và phối hợp thực hiện, bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, trường để các hoạt động đi vào nề nếp và hiệu quả.

– Thực hiện đồng phục học sinh đúng theo Công văn số 868/SGDĐT ngày 30/6/2014 về việc hướng dẫn mặc đồng phục học sinh từ năm học 2014-2015 và Công văn số 918/SGDĐT—CTHS-GDQP ngày 07/7/2014 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn mặc đồng phục học sinh từ năm học 2014-2015. Các trường cần lưu ý thêm: không nên thay đổi mẫu, kiểu dáng, màu sắc đồng phục học sinh của những năm trước, không có logo của trường, không gây khó khăn và tốn kém cho phụ huynh học sinh. Nếu có thay đổi hoặc bổ sung thì do phụ huynh học sinh quyết định và thực hiện.

– Theo dõi chặt chẽ việc chuyển đi, chuyển đến của học sinh trong hè để kịp thời cập nhật, huy động các em đến trường.

– Công tác huy động học sinh đến lớp được duy trì thực hiện từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 13/9/2019 (số liệu báo cáo thời điểm ngày 13/9/2019 là số liệu chính thức của biên chế năm học 2019-2020, riêng Ngành học Mầm non huy động trẻ trong năm học và chốt số liệu theo từng đợt).

– Các trường treo băng rôn “Nhiệt liệt hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019” từ ngày 12/8/2019 đến ngày 05/9/2019.

  1. Chế độ thông tin, báo cáo

Các trường báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT theo các đợt sau :

+ Đợt 1: Ngày 21/8/2019.

+ Đợt 2: Ngày 28/8/2019.

+ Đợt 3: Ngày 04/9/2019.

+ Đợt 4: Ngày 13/9/2019.

Riêng, đối với các trường mầm non, mẫu giáo gửi báo cáo thêm các đợt vào thời điểm ngày 31/10/2018, ngày 12/12/2018, ngày 12/3/2019 và ngày 12/5/2019.

Các trường Mầm non gửi báo cáo cho cô Phương, trường Tiểu học, TH&THCS (tiểu học) gửi cho thầy Giang và các trường THCS, TH&THCS (THCS) gửi cho thầy Khánh Tổ Nghiệp vụ – Kiểm tra chuyên môn.

(Phòng GDĐT gửi các biểu mẫu báo cáo đến các trường qua hộp thư điện tử của trường).

Gửi báo cáo qua địa chỉ thư điện tử: (chỉ gửi qua email, không gửi bản cứng)

– Bà Trần Thị Minh Phương: tranthiminhphuong1982@gmail.com

– Ông Lương Hoàng Giang:  giang.pgdtm@gmail.com

– Ông Võ Quốc Khánh: quockhanhpgdtm@gmail.com

  1. Thực hiện kiểm tra, giám sát

6.1. Đối với các trường

Hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc giáo viên thực hiện công tác huy động học sinh đến trường, các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vì lơ là hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra trường hợp học sinh bỏ học hoặc không đến trường.

6.2. Kiểm tra của Phòng GDĐT

Phòng GDĐT sẽ kiểm tra đột xuất các trường thực hiện các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Kế hoạch này hoặc lồng ghép với kiểm tra chuyên đề.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019 và chuẩn bị khai giảng năm học mới 2019-2020. Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các trường TH&THCS triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
– Sở GDĐT (thay báo cáo); (Đã ký tên, đóng dấu)
– UBND huyện (thay báo cáo);  
– UBND các xã, thị trấn (phối hợp);  
– LĐ Phòng (để biết);  
– Tổ trưởng các tổ Phòng GD (thực hiện);  
– Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và TH&THCS (thực hiện); Lê Ngọc Ảnh
– Lưu: HC, NV .H, Kh, Ch, Ng, Ph.