Về việc thông báo thời gian các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 – 2020

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________ ____________________________________
Số: /SGDĐT-VP Đồng Tháp, ngày 05 tháng 5 năm 2020
Về việc thông báo thời gian
các hoạt động của ngành
đến cuối năm học 2019 – 2020
Kính gửi:
– Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp ban hành Khung kế hoạch thời gian
năm học 2019 – 2020 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông vá Giáo dục thường
xuyên (GDMN, GDPT và GDTX) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sở GDĐT đã ban hành
Hướng dẫn số 51/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 hướng dẫn thực hiện kế hoạch
thời gian năm học 2019 – 2020 đối với các ngành học, cấp học. Tuy nhiên, do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid – 19 nên việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học của các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn từ đầu tháng 02 năm 2020 đến nay.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, học sinh, học viên lớp 9 và 12 đã đi học từ
ngày 27 tháng 4 năm 2020; học sinh, học viên các lớp còn lại của cấp trung học cơ sở v
trung học phổ thông đi học lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020; học sinh mầm non và tiểu
học sẽ đi học lại từ ngày 11 tháng 5 năm 2020.
Sở GDĐT thông báo thời gian các hoạt động của ngành đến cuối năm học 2019 –
2020 như sau:
I. Các mốc thời gian chính
1. Ngày kết thúc năm học: Các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX kết thúc năm học
trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.
2. Các Hội thi
2.1. Giáo dục mầm non
Không tổ chức “Ngày Hội giao lưu của Bé và Hội khỏe Măng non” và Hội thi
“Giáo viên dạy giỏi mầm non” cấp tỉnh.
2.2. Giáo dục phổ thông
Không tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở” cấp tỉnh.
Các Hội thi: “Hùng biện Tiếng Anh cho học sinh phổ thông” cấp trung học phổ
thông; “Tin học trẻ” và “ Ý tưởng khởi nghiệp”, dự kiến thời gian tổ chức trước ngày 15
tháng 6 năm 2020 .
3. Các kỳ thi, kiểm tra và xét hoàn thành chương trình, xét tốt nghiệp
3.1. Thi chọn học sinh giỏi
Lớp 9: Không tổ chức.
Lớp 12: Tổ chức ngày 31 tháng 5 năm 2020 (Tổ chức cho các học
sinh có nguyện vọng tham gia kỳ thi, không bắt buộc. Kết quả không
tính vào tiêu chí thi đua).
3.2. Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II
a) Cấp tiểu học
Trưởng phòng các Phòng GDĐT quy định thống nhất thời gian kiểm tra trong
toàn huyện, thị xã, thành phố.
b) Cấp trung học cơ sở (kể cả hệ giáo dục thường xuyên)
Các lớp 6,7 và 8: Tổ chức từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2020.
Lớp 9: tổ chức trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020.
c) Cấp trung học phổ thông (kể cả hệ giáo dục thường xuyên)
Các lớp 10 và 11: Tổ chức từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2020.
Lớp 12: tổ chức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020.
3.3. Thi nghề phổ thông
Chỉ tổ chức thi cho những học sinh lớp 12 chưa thi nghề phổ thông hoặc đã thi
hỏng (học sinh lớp 11 sẽ tổ chức sau hoặc chuyển sang đầu năm học mới). Dự kiến tổ
chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2020
4. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tiểu học v
xét tốt nghiệp trung học cơ sở
Xét công nhận hoàn thành chương trình mầm non, tiểu học trước ngày 15 tháng 7
năm 2020.
Xét tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 05 tháng 7 năm 2020.
5. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
6. Tuyển sinh lớp 6, lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2020 – 2021
Tuyển sinh lớp 6 hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.
Tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên: dự kiến tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng
7 năm 2020 .
7. Kiểm tra công nhận Xanh – Sạch – Đẹp; Thư viện đạt chuẩn; Giáo dục
quốc phòng và an ninh; Kiểm định chất lượng giáo dục
Kiểm tra công nhận Xanh – Sạch – Đẹp; Thư viện đạt chuẩn: Chỉ kiểm tra các cơ
sở giáo dục trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia năm 2020 hoàn thành trước ngày 30 tháng 6
2
năm 2020.
Kiểm tra thực tế công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh tại 06 cơ sở giáo dục
(03 trường THPT, 03 trường THPT) hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia các đơn vị trong lộ
trình đạt chuẩn năm 2020 theo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh giai đoạn 2016 –
2020.
II. Tổ chức thực hiện
1. Sở GDĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn riêng cho từng hoạt động.
2. Căn cứ vào nội dung văn bản này và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT,
Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện,
nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (các đơn vị thuộc
Sở phụ trách các ngành học, cấp học và lĩnh vực công tác) để trao đổi và thống nhất thực
hiện./.
[
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
– Như trên (để th/h);
– Các Phó GĐ Sở (để ch/đ);
– Các đơn vị thuộc Sở (th/h);
– Lưu: VT, K, 02b.
Trần Thanh Liêm
3